fbpx

Makroinwestycje z dotacją unijną do 50%

O makroinwestycji mówimy w przypadku inwestycji planowanych na kwotę min. 10 mln zł. Jest to inwestycja realizowana w 7 podregionach województwa śląskiego z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dotyczy ona podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego.

MAKROINWESTYCJE

PROGRAM OPERACYJNY: FE SL 2021-2027

DZIAŁANIE: 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Poddziałanie: Makroinwestycje w MŚP

DATA KONKURSU: rozpoczęcie naboru wniosków 16.05.2023 – zakończenie 14.06.2023 (najprawdopodobniej będzie wydłużony)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA: zostanie określona w dokumentacji konkursowej 

KWOTA ALOKACJI: 400 500 000,00 zł – teoretycznie na 80 projektów przy minimalnym poziomie dofinansowania 5 000 000,00 PLN

BENEFICJENCI:

przedsiębiorstwa z sektora MSP

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:
 1. Pomoc zostanie skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP na zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu art. 14 GBER (tutaj więcej informacji o definicji inwestycji początkowej Inwestycja początkowa). Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych.
 2. Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN.
 3. W ramach działania wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenie czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenie reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. Dopuszcza się wspieranie rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
 4. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021- 2027. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie przynajmniej jednego z 7 wyżej wymienionych podregionów województwa śląskiego, weryfikacja dokonywana będzie na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.
 5. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.
 6. W szczególnych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dotyczącego zasady n+2 z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
 7. Beneficjent z sektora MŚP, wsparty w ramach FE SL 2021-2027 zobowiązany jest do realizacji i utrzymania projektu, na terenie województwa śląskiego, na obszarze jednego z 7 ww. podregionów województwa śląskiego, przez cały okres realizacji i trwałości. Okres trwałości dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w ramach działania wynosi 3 lata.
 8. W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.
 9. W ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową.
WARUNKI FINANSOWE PROJEKTU:

Minimalna wartość projektu:

Minimalne dofinansowanie to 5 000 000,PLN więc projekt musi to uwzględniać i np. przy dofinansowaniu 50% dla średnich firm, minimalna wartość projektu to w tym układzie 10 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:

Poziom dofinasowania: zgodnie z Regionalną Pomocą Inwestycyjną dla Województwa Śląskiego, dofinansowanie dla dużych firm: 30% , średnich: 40% , mikro i małych: 50%   W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przysługuje 10% bonusu dla powyższych, a więc np. mikro i małe mogą otrzymać max 60% dofinansowania.

De minimis – prawdopodobnie 85%.

Zaliczka: tak, do 50% wartości dofinansowania

Cross financing: nie

KRYTERIA OCENY:

Zostaną udostępnione najwcześniej 28.03.2023. Jednak nieoficjalnie punktowane będą: ilość utworzonych nowych miejsc pracy, innowacyjność projektu (potwierdzona opinią o innowacyjności), stosowanie „zielonych” rozwiązań i gospodarki obiegu zamkniętego, działania „równościowe” w projekcie.

PROCES OCENY:

Zostanie udostępniony w dokumentacji konkursowej.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich, zapytaj, czy możemy Ci w tym pomóc.

Jeśli chcesz dostać szczegółowe informacje wypełnij formularz tutaj

  Comments are closed

  Copyright © APAULY 2024