fbpx

Dotacje unijne w medycynie – e zdrowie

Czy wiesz, że branża medyczna może skorzystać z funduszy europejskich? Program Operacyjny FESL 2021-2027 kładzie nacisk na poprawę dostępu do opieki medycznej poprzez cyfryzację systemu zdrowia. Priorytet 8 – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę dla Mieszkańca, w ramach działania 08.05 E-zdrowie, oferuje unikalną szansę dla podmiotów medycznych.

MIKROINWESTYCJE

PROGRAM OPERACYJNY: FESL 2021-2027

PRIORYTET: 8. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca

DZIAŁANIE: 08.05 E-zdrowie

BENEFICJENCI:

Typ beneficjenta – ogólny

Administracja publiczna, Instytucje ochrony zdrowia.

Typ beneficjenta – szczegółowy

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW:

W ramach działania wsparcie będzie przeznaczone na wyrównanie dostępu do opieki medycznej i odporności systemu opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie interwencji w zakresie cyfryzacji opieki zdrowotnej na wszystkich jej szczeblach, w podmiotach które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wsparcie będzie realizowało cele Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie poprawy dostępu do ochrony zdrowia.  Interwencja będzie komplementarna z działaniami podejmowanymi w ramach programu regionalnego EFS+ w ramach CS (k i d) w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej, promowania zdrowego starzenia się i dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych czy zintegrowania usług zdrowotnych i społecznych.

W ramach działania przewiduje się następujący typ projektu:

 1. Cyfryzacja opieki zdrowotnej

Wsparcie w ramach działania będzie dotyczyć cyfryzacji opieki zdrowotnej na wszystkich szczeblach jej świadczenia (tj. lecznictwo otwarte i zamknięte) – polegającej na:

 • wdrożeniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia (np. systemy wspomagające działania związane z ochroną zdrowia, narzędzia i usługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych służące pacjentowi, aplikacje mobilne dla ochrony zdrowia),
 • wdrożeniu rozwiązań teleinformatycznych, umożliwiających korzystanie z rozwiązań krajowych i regionalnych w zakresie e-zdrowia (np. wsparcie w zakresie integracji z krajowym systemem e-zdrowia, wdrożenie systemów do komunikacji i wymiany informacji, w tym narzędzi, które umożliwiają konsultację procesu diagnostycznego i ułatwiają koordynację świadczeń, wsparcie w zakresie umożliwiania kontaktu z pacjentem przez Internet – telemedycyna, wsparcie systemów zdalnej opieki domowej, wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające integrację z centralną architekturą informatyczną e-zdrowia, wsparcie w zakresie zdalnego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej/wdrażanie rozwiązań informatycznych, umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych (prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta w systemie szpitalnym/gabinetowym, m.in. dane kliniczne pacjenta, przebieg leczenia, wyniki procedur, obrazy diagnostyczne, wyniki badań laboratoryjnych).

Uzupełniająco projekty mogą przewidywać podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów medycznych oraz upowszechnienie usług z zakresu ezdrowia wśród pacjentów i pracowników podmiotów medycznych oraz wdrożenie rozwiązań wspomagających cyberbezpieczeństwo w placówkach ochrony zdrowia.

OBLIGATORYJNE WARUNKI WSPARCIA:
 • Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia i telemedycyny przewidziane do realizacji mogą zostać objęte wsparciem, o ile wnioskodawca dysponuje ważną pozytywną opinią ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi w obszarze zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności z rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii,
 • Interwencje infrastrukturalne powinny podlegać ocenie zasadności i efektywności realizacji przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
 • Warunkiem realizacji działań będzie uwzględnienie w założeniach projektowych wniosków i celów, określonych w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie ochrony zdrowia, co oznacza, że konieczność realizacji danej inwestycji musi odpowiadać na wyzwania i wnioski – adekwatne dla obszaru e-zdrowia – wskazane w dokumencie – „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 (m.in. cel 1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4), w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – „Śląskie 2030”, Planie Transformacji dla województwa śląskiego czy w Regionalnej Polityce Zdrowotnej.
 • Projekty finansowane w ramach działania 8.5 nie mogą powielać zakresu, na który dany podmiot otrzymał wsparcie w ramach KPO.
 • Podmioty opieki długoterminowej mogą ubiegać się o wsparcie tylko i wyłącznie, gdy realizacja projektu przyczyni się do stworzenia warunków dla świadczenia usług w formie zdeinstytucjonalizowanej. W przypadku podmiotów prowadzących działania jednocześnie w formie usług instytucjonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych – możliwe jest wsparcie jedynie tej części placówki, która oferuje już formy wsparcia w postaci DI przy jednoczesnym zapewnieniu, że wsparcie nie będzie dotyczyło części instytucjonalnej.
PREMIOWANE WARUNKI WSPARCIA:
 • Premiowane będą projekty, które mają istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.
 • Preferowana będzie realizacja zielonych zamówień publicznych w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii,
 • We wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe kwalifikowane będą rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura),
 • Premiowane będą projekty wykorzystujące wiedzę i doświadczenie podmiotów z zagranicy, w tym z wiodących ośrodków medycznych i naukowych,
 • Premiowane będą projekty, gdzie zapewnienie wystarczającego i równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych usług zdrowotnych stanowić będzie cel przedsięwzięć międzyregionalnych i transgranicznych (w szczególności powiązanych z Programami INTERREG, w tym INTERREG EUROPA).
 • Premiowane będą projekty komplementarne z Programem UE dla zdrowia” lub programem „Horyzont Europa”.
WARUNKI FINANSOWE PROJEKTU:

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie: 85

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 85

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR]

Dopuszczalny cross-financing (%): 15

Więcej o dotacjach dla medycyny w artykule o innowacyjnych rozwiązaniach cyfrowych tutaj

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich, zapytaj, czy możemy Ci w tym pomóc.

Jeśli chcesz dostać szczegółowe informacje wypełnij formularz tutaj

  Comments are closed

  Copyright © APAULY 2024